1,150,000 تومان

بدون گلوتن
حاوی تائورین
محصول آلمان
حاوی گلیکوزامینوگلیکانها
حاوی اینولین پربیوتیک فلور
حاوی آنتی اکسیدان و اسیدهای چرب ارزشمند

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.