11,000,000 تومان

وحشی 
صاف و کشیده
بدون پر خراب
جفت مولد
آماده تکثیر

 

توجه: جمع سبد خرید نمی‌تواند کمتر از 20000 تومان باشد.